Jdi na obsah Jdi na menu
 


Registrace SDH

ZMĚNY V REGISTRACI

A

STANOVENÝ POSTUP JEJICH PROVÁDĚNÍ

Na základě ustanovení NOZ byla v rámci SH ČMS provedena přeregistrace všech jeho organizačních jednotek (SDH, OSH, KSH) a ke dni 31.12.2016 byly tyto jednotky (pobočné spolky) zaregistrovány a zapsány ve Spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložka 35282.

V průběhu času může a bude u jednotlivých subjektů v zaregistrovaných skutečnostech docházet ke změnám oproti původní registraci. Ze zákona je povinností těchto subjektů – prostřednictvím jejich statutárních zástupců – neprodleně a předepsaným způsobem oznámovat tyto změny Městskému soudu v Praze.

V případě Pobočných spolků – Sborů dobrovolných hasičů se tato oznamovací povinnost týká:

1. při změně na funkci starosty SDH – jako jeho statutárního zástupce

2. při změně sídla SDH

Oznámení těchto změn je nutno provést na předepsaných tiskopisech prostřednictvím příslušného OSH. Obsah tiskopisů je shodný s tiskopisy, které byly použité při prvotní registraci a jedná se o:

V případě změny na funkci starosty SDH (statutární zástupce):

1. Výpis z usnesení Valné hromady SDH

2. Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku…..

3. Příloha Registračního listu SDH

V případě změny sídla SDH:

1. Souhlas vlastníka nemovité věci…..

2. Příloha Registračního listu SDH

Dokumenty, u kterých je to předtištěním vyžadováno, musí být opatřeny ověřeným podpisem. Ověření podpisu nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.

Dokumenty lze vyhotovit a)tiskem v PC, nebo b) ručně tiskacím písmem modrou propisovací tužkou. Pořizují se v 1 vyhotovení /originál/ a předávají se na příslušné OSH, které je po kontrole předává k dalšímu řízení.

Poznámka:

V Příloze RL se vyplňují pouze předtištěné funkce a v místě pro razítko (vpravo dole) se umisťuje pouze razítko – bez podpisů.

Kontakt pro případné dotazy:      

tlf/mobil 724 218 170 (p. Mikeš)

PŘÍLOHY TOHOTO DOKUMENTU (KE STAŽENÍ) TVOŘÍ:

1. Výpis z usnesení Valné hromady SDH výpis z usnesení VVH

2. Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku…. souhlas

3. Souhlas vlastníka nemovité věci…… souhlas vlastníka

4. Příloha Registračního listu SDH příloha RL

***** ***** ***** ***** *****

 

! ! ! ! !   R E G I S T R A C E  ! ! ! ! !

Dne 19.11.2015 obdrželo OSH Litoměřice výzvu z ústředí SH ČMS k soustřeďování potřebných a vyžadovaných podkladů a dokumentů pro přeregistrování svých jednotlivých SDH, jejich pečlivé kontrole a  následnému odeslání na ústředí. K tomu vydávám tyto

ZÁSADNÍ INFORMACE A POŽADAVKY

1.

Příslušná požadovaná dokumentace k přeregistraci musí být na OSH předávána ve stanoveném termínu od 1.12.2015 (úterý) do 17.12.2015 (čtvrtek) – ne dříve a ne později!

2.

Při předávání a kontrole dokumentace na OSH musí být přítomen starosta SDH (s sebou platné razítko SDH). Nespojovat předávání dokumentace s dalšími jinými požadavky – nebudou akceptovány.

3.

Pro účel plynulého předávání dokumentace je v potřebných dnech stanovena pracovní doba na OSH pouze pro tento účel takto:

1.12. – 4.12. (Út-Pá) : od 10 hodin do 17 hodin

7.12. – 11.12. (Po-Pá) : od 10 hodin do 17 hodin

14.12. – 17.12. (Po-Čt) : od 10 hodin do 17 hodin

V platnosti zůstává běžně stanovená provozní doba kanceláře (vždy Po a St ve stanovených odpoledních hodinách).

Dne 18.12. – konečná sumarizace dokumentací a jejich odeslání na ústředí

 

!!!  D Ů L E Ž I T É  !!!

ZÁVĚREČNÉ PŘIPOMENUTÍ POŽADAVKŮ KE ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ

** znovu kompletně zkontrolujte všechny požadované dokumenty 

     a jejich obsah, kterými jsou:

  - Příloha k Registračnímu listu SDH

  - Výpis z usnesení VVH o volbě statutárního zástupce(starosty

     SDH

  - Souhlas statutárního zástupce (starosty) SDH se zápisem     

     do spolkového rejstříku

  - Souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla SDH

** znovu kompletně zkontrolujte správnost a úplnost všech údajů

     (přesné adresy, adresy sídel SDH, data narození, rodná čísla,

     správnost razítek, IČ, současná registrační čísla, starostky –

     ženy – rodná příjmení, atd)

** oproti původnímu požadavku není vyžadován Registrační list

** u požadovaných dokumentů nezapomeňte doplnit ověřené

     podpisy. Tyto podpisy  nesmí mít datum ověření starší než

     30.11.2015to platí i u podpisů starostů měst a obcí.

 

další případné informace na tel.: 724 218 170 /starosta OSH

     _________                                                                                           

 

Aktualizace k registraci - 23.3.2015

čestné prohlášení SDH

čestné prohlášení - vyplněný vzor

 

*****     *****     *****     *****     *****

Důležité doplnění k registracím

Vážení přátelé.

Jak jsem na našem sobotním jednání správně předpokládal, opravdu se do výkladu o nové registraci vloudila chybička – spíš chyba. Zapomněl jsem Vás totiž řádně informovat o sídle sboru. Na všech dokumentech o kterých byla řeč – ať již je budete zasílat na OSH, nebo připravovat pro potřeby registrace – již musí být uváděno nové stálé sídlo sboru a to s úplnou adresou včetně čísla popisného. Dokumenty rovněž již musí být opatřeny platným razítkem.

Vašimi prvními úkoly, které musíte splnit ještě před odesíláním požadovaných dokumentů, tedy je zkontrolovat a případně obstarat nové razítko a zajistit si budoucí, nebo současnou (o které víte, že bude platit i nadále) platnost sídla svého sboru. To znamená: domluvit se s vlastníkem objektu, zda bude i do budoucna souhlasit, aby sbor v jeho nemovitosti sídlil a že Vám tento souhlas následně potvrdí v dokumentech.

V případě, že po domluvě s OÚ zvolíte za sídlo sboru budovu OÚ, uvedete do adresy číslo popisné této budovy – tedy OÚ.

 

Příklady / vzory adres = sídel sborů:

Sbor sídlí v samostatné budově:  SDH Terezín

                                                     Jana Amose č.p. 111

                                                     Terezín

                                                     111 11

Sbor sídlí v budově OÚ v místě:    SDH Terezín

                                                     Náměstí armády č.p. 111

                                                     Terezín

                                                     111 11   

Sbor sídlí v budově OÚ mimo místo:       SDH Nové Kopisty

(přidružená obec,není zde sídlo OÚ)      Náměstí armády č.p. 111

                                                              Terezín

                                                              111 11

Údaje o sídle sboru musí odpovídat údajům uvedeným na razítku sboru. 

Dále: na některých dokumentech je vyžadována kontaktní adresa (údaj kam zasílat poštu). Tento údaj (adresa) nemusí být totožný s adresou sídla sboru, zde je možno uvést přesnou adresu starosty SDH, jednatele SDH, nebo jiné sborem pověřené osoby pro příjem zásilek.

Doufám, že i tato vysvětlení jsou dostačující a děkuji Vám za pochopení. Přesto při jakýchkoliv nejasnostech se neváhejte dotazovat. Stačí i mobil.

                                                                            Starosta OSH

 

DALŠÍ A NOVÉ INFORMACE:

Městským soudem v Praze nám bylo umožněno, aby do dokumentů požadovaných pro novou registraci sborů bylo možno vpisovat potřebné údaje přímo v PC a vyplněné dokumenty následně vytisknout při dodržení těchto podmínek :

1. požadované údaje lze vpisovat pouze náhradou za předem 

    vytečkovaná místa.

2. v dokumentu striktně nesmí být provedeny žádné jiné změny

    ve stávajícím / tištěném / textu.

3. všechny vytištěné dokumenty musí být následně podepisovány

    a razítkovány jako originály.

 

Možnost tohoto způsobu vyplňování lze uplatnit

1) u dokumentů určených k nové registraci:

-- Souhlas vlastníka….   Vyplněný vzor 1 , vzor 2

-- Souhlas se zápisem…..   a  Prohlášení…..   Vyplněný vzor - Souhlas se zápisem a prohlášení

-- Výpis z usnesení valné…..   Vyplněný vzor - Výpis z VVH

 

2) u dokumentů určených k odeslání na OSH:

-- Příloha k registračnímu Listu SDH

 

Tiskopisy ke stažení:

Souhlas vlastníka , Souhlas se zápisem , Výpis z VVH , Hlášení 2014                   

Příloha registračního listu SDH  - vyplněný vzor přílohy RL