Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní a revizní rada

Termíny jednání OKRR 2018 :

28.2., 17.3., 20.6., 25.6., 17.11., 8.12.

************************************************* 

SLOŽENÍ OKRR

Pŕíjmení, jméno Domovský sbor

Nekolná Ivana

Terezín

Dziásková Alena

Štětí

Pakandlová Hana

Dušníky
 
 
 
Osnova kontrolní činnosti Kontrolní a revizní rady SDH
 
     Kontrolní a revizní činnost se doporučuje provádět účastí alespoň jednoho člena na jednáních výboru SDH, akcích SDH a kontrolou hospodaření 2x ročně, nejméně však před VVH.
 
     Kontrolní a revizní činnost se zaměřuje na :
 
a) oblast členské základny
     - stav členské základny a vedení její přehledné a úplné evidence 
        v souladu s evidencí OSH
- odvod členských příspěvků
b) činnost výboru SDH
     - aktivita členů výboru a docházka
     - vedení dokumentace jednání výboru
     - vedení dokumentace jednání valných hromad
     - plnění usnesení výboru a valných hromad
c) vyřizování stížností, námětů a připomínek členů
     - evidence a včasnost odpovědí
     - způsob a účinnost řešení
d) ekonomická agenda a vedení účetnictví
     - zpracování rozpočtu SDH a hodnocení jeho plnění
     - průběžné vedení finančního deníku a případně další dokumentace 
       (kniha pohledávek a závazků, kniha zásob atp.)
- vedení prvotních účetních dokladů
- soulad fyzického stavu pokladny a účtů s aktuálními údaji finančního
  deníku
- formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů
- inventarizace majetku SDH a hodnocení hospodárnosti – šetrnosti
  při jeho používání
- daňové přiznání       
- včasné a úplné vyúčtování dotací
 
Zásady kontrolní činnosti prováděné revizory účtů
(v SDH do 30 členů)
 
     Činnost revizorů účtů se zaměřuje především na ekonomickou oblast SDH, nebrání se však jejímu rozšíření ve smyslu náplně revizních rad. Revizoři účtů provádějí kontrolu minimálně jedenkrát ročně a o výsledku informují členskou základnu – nejlépe při VVH.
 
     Kontrola se zaměřuje na :
 
a) odvod členských příspěvků
b) průběžné vedení finančního deníku a případně další dokumentace
c) soulad fyzického stavu pokladny a účtů s aktuálními údaji finančního 
    deníku
d) vedení prvotních účetních dokladů
e) formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů
f) inventarizace majetku SDH a hodnocení hospodárnosti – šetrnosti
    při jeho používání
g) daňové přiznání      
 
 
 
 
 
    Vážení páni starostové,
 
     je třeba splnit daňovou povinnost, to znamená podat přiznání daně z příjmů právnických osob. Sdružení hasičů ČMS je občanským sdružením s právní subjektivitou, zřízené podle zákona č.83/1990 a je registrováno jako občanské sdružení ministerstvem vnitra ČR. SDH jako nejnižší článek sdružení jsou též registrovány a mají postavení právnické osoby s právní a majetkovou odpovědností, odvozenou a vymezenou stanovami SH ČMS. Statutárním orgánem SDH je výbor, za který jedná starosta, velitel nebo některý písemně pověřený člen výboru. Osobní odpovědnost, která vyplývá z právních předpisů v oblasti ekonomické přísluší zejména starostovi SDH.
 
     Je třeba si připomenout, že je povinnost u SDH s právní subjektivitou přiznání daně, i když do částky 300.000,- Kč se daň neplatí. Od 1 Kč výdělku se však přiznání daně musí podat.Ten, kdo ještě přiznání nepodával, měl by zajít na FÚ příslušného obvodu (Litoměřice, Roudnice, Libochovice), vyžádat si přihlášku k registraci pro právnické osoby a po vyplnění ji předat zpět na finanční úřad. Přihláška bude vyřízena zaregistrováním s udáním daňového identifikačního čísla. Po té je třeba vyžádat si u FÚ daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob (každý rok nové), vyplnit podle vzoru, přiložit roční účetní uzávěrku a do 31. března následujícího roku předat na FÚ.  
 
     SDH se dělí podle způsobu vedení účetnictví na:
 
a) SDH, která mají příjmy pouze z členských příspěvků, případně 
    dostávají  příspěvek  (dotaci)  od obecního  úřadu  či  dary,  a jiné  
    příjmy nemají.  Zpravidla  nemají   ani  žádný majetek
    (technika a objekty, které  používají jsou majetkem obce).  
    Vedou  jednoduché  účetnictví  a, pokud
    to nevyžaduje správce daně FÚ, nemusí podávat  přiznání  daně  
    z  příjmu  právnických  osob.  Náklady  a výdaje se vedou 
    ve finančním deníku a povinně se vede evidence členských příspěvků.
 
b) SDH,  u kterých příjmy  podléhají  dani  z příjmu nepřesáhnou
    za rok 300.000,- Kč, nemusí pro daňové účely prokazovat výši
    daňově uznatelných výdajů, aby neplatili daň z příjmů.
    Živnostenské oprávnění  k provozu není třeba na příležitostní  
    činnost (hasičský ples, sběr železného odpadu, jednorázová
    pomoc obci apod.).
    SDH  však  musí  podat  přiznání  k  dani  z příjmů  právnických  
    osob,  do  kterého  uvedou  na řádek č.10  „Hospodářský  výsledek“  
    všechny  zdanitelné  příjmy. Údaj z řádku č.10 se zopakuje
    na řádcích 200, 220, 250 a 251 přiznání k dani z příjmů. 
    Právě pomocí řádku č.251 dosáhne SDH  nulový  základ daně.  
    Tato  SDH  mohou vést jednoduché  účetnictví  zjednodušeně  
    ve finančním  deníku  obdobně,  jak je uvedeno  v předchozím  
    odstavci,  ale  musí  odlišit  alespoň zdaňované  příjmy  a 
    výdaje. To  se  provede  v kolonce  symbol, kde si napíšeme  
    ve zkratce zdaňovaný  příjem ZP, zdaňovaný výdaj ZV, nedaňový
    příjem NP, nedaňový výdaj NV.
 
c) SDH, která dosahují  zdanitelných  příjmů  vyšších než 300.000,-Kč, 
    mohou  minimalizovat svoji daňovou povinnost tak, že vedou
    evidenci výdajů s rozdělením na příjmy zdaňované a nezdaňované.
 
Hospodář :
 
- má v evidenci registrační list a jeho přílohu, která obsahuje složení 
   výboru  SDH a  jeho IČO 
- eviduje stav členské základny v souladu s evidencí OSH
- eviduje stav členských příspěvků a jejich odvod na OSH
- má zpracovaný rozpočet SDH a hodnocení jeho plnění
- vede průběžně finanční deník, případně další dokumentaci
- eviduje inventarizaci majetku SDH nebo zapůjčeného a užívaného
   majetku  od obecního úřadu
- daňové přiznání
- včasné a úplné účtování dotací (státní dotace na mládež)
 
Doklady :
 
     Pro svou potřebu by měl mít hospodář u sebe jeden bloček příjmových a jeden bloček výdajových dokladů. Používají se jako příloha při vyúčtování příjmů a výdajů SDH. Do ostatních dokladů, které dostaneme, nesmíme nic dopisovat ani je přepisovat. Další doklady jsou cestovní výdaje (cestovní příkaz), vyplácení záloh. Zálohy se vracejí a teprve pak se provede vyúčtování. U výběru členských příspěvků vypíšeme příjmový doklad a k němu přiložíme seznam členů, částky, které hradili, včetně podpisů. U BÚ jsou mimo příjmových a výdajových dokladů přiloženy výpisy z banky.
     Úplnost účetních dokladů včetně jejich zakládání (vhodné jsou desky, do kterých zakládáme volné listy papíru, na které píšeme pořadové číslo dokladu a vedle doklady lepíme).

 

 

Příspěvky

OKRR

4. 12. 2013